Rodinný dom pri lese - splnený sen pre ľudí, ktorí už nechcú bývať v meste

 

 

  • Bý­va­nie ne­ďa­leko Prahy, na­priek tomu v pria­mom kon­takte s kra­ji­nou
  • Roz­ho­du­júci je kon­text a vzťah k oko­liu. Na be­tó­no­vej pod­noži jed­no­stranne ot­vo­re­nej k vý­hľadu je po­lo­žené po­scho­die s teh­lo­vým ob­kla­dom, ktoré sa pri­bli­žuje ar­che­typu vi­diec­keho domu
  • Poc­tivá ma­te­ria­lita je pred­po­kla­dom dl­ho­do­bej ži­vot­nosti a dôs­toj­ného star­nu­tia v prí­rod­nom kon­texte miesta

 

Ro­dinný dom v obci Pe­tři­kov ne­ďa­leko Prahy bol na­vr­hnutý pre mladú štvor­člennú ro­dinu. Ma­ji­te­lia nás oslo­vili s jed­no­du­chým za­da­ním vy­mys­lieť im dom. Dali nám re­gu­la­tívy od miest­neho úradu a os­tatné ne­chali na nás. Po­ve­dali nám, že praž­ský byt, v kto­rom vtedy bý­vali pre­dajú. Z pre­daja spolu s men­šou hy­po­té­kou plá­no­vali fi­nan­co­vať nový do­mov. Bolo jasné, že sme boli od za­čiatku na­jatí nie­len ako ar­chi­tekti, ale aj ako po­rad­co­via pri ochrane ro­din­ného roz­počtu, keďže ani je­den z in­ves­to­rov ne­bol z branže. Ok­rem toho matka bola na ma­ter­skej, sta­rala sa o dve malé deti a celý roz­po­čet ro­diny ťa­hal man­žel. Si­tu­ácia známa mno­hým.

 

 

 

Na roz­diel od bež­nej no­vo­stavby v sa­te­li­toch, kde sa sta­via veľký ro­dinný dom na ma­lom päť až šesť áro­vom po­zemku (ča­sto­krát aj s dvoj­ná­sobne pre­kro­če­nou po­vo­le­nou za­sta­va­nos­ťou), sme sa spo­ločne s in­ves­tormi zhodli, že v tomto prí­pade je po­trebné in­ves­to­vať do pries­toru. Nie in­te­ri­é­ro­vého, ale pries­toru pre ži­vot a sú­kro­mie. Vďaka vzá­jom­nej dô­vere a dob­rej ko­mu­ni­ká­cii vzni­kol ná­vrh bez zby­toč­ností a s ob­me­dze­ným roz­poč­tom. Dom za­berá iba de­sať per­cent plo­chy z 20 áro­vého po­zemku. Cel­ková úžit­ková plo­cha ro­din­ného domu je 223 m2 vrá­tane ga­ráže a tech­nic­kých miest­ností. Ro­dinný dom má ga­ráž iba pre jedno auto, ktorá nech je ako­koľ­vek veľká vo väč­šine prí­pa­dov skonči ako sklad (čo sa po­tvr­dilo aj v tomto prí­pade). Dom nemá ba­zén, al­tá­nok alebo letnú ku­chyňu. Veľ­kosti ot­vo­rov na fa­sáde boli na­vr­hnuté tak, aby v prí­pade fi­nanč­ného ne­dos­tatku, boli vy­pl­nené plas­to­vými ok­nami bez pre­de­lov a tým by sa za­cho­val vi­zu­álny zá­mer. Na­šťas­tie k tomu ne­došlo a boli osa­dené hli­ní­kové okná.

 

Spo­lu­práca s in­ves­tormi za­čala ešte pred kú­pou po­zemku, ktorý sme spolu nav­ští­vili a po vzá­jom­nom od­sú­hla­sení ho sta­veb­níci od­kú­pili. Vý­ho­dou po­zemku je, že sa na­chá­dza na konci obce, má su­se­dov iba z dvoch strán a ďal­šie dve strany hra­ni­čia s le­som a voľ­nou kra­ji­nou. Dom je si­tu­ovaný v se­ve­ro­vý­chod­nej časti po­zemku. Za­cho­váva po­trebné od­stu­pové vzdia­le­nosti od se­ver­ného su­seda a od ulice.

 

Zvy­šok ju­ho­zá­pad­nej časti po­zemku je ur­čený pre ži­vot ro­diny. Po­ze­mok ply­nulo pre­chá­dza do lesa a kra­jiny, v kto­rej sa voľne po­hy­buje divá zver. To bolo ur­ču­júce pri vy­tvá­raní kon­ceptu. Dom sa uzat­vára pred su­sedmi a ot­vára sa sme­rom na ju­ho­zá­pad a tým sa stáva sú­čas­ťou prí­rody. Tento po­cit je vní­ma­teľný z kaž­dej izby v dome, v den­nej aj v noč­nej časti.

 

 
 

 

 
 
 

Funkčné de­le­nie je bežné. Na prí­zemí je si­tu­ovaná ku­chyňa, je­dá­leň a obý­vačka a tech­nická časť domu. Spo­loč­nému pries­toru do­mi­nuje „ob­raz“ v po­dobe pev­ného za­sk­le­nia rá­mu­jú­ceho oko­litú kra­jinu, ktorý sa mení v zá­vis­losti od roč­ného ob­do­bia,. Na po­schodí sú štyri izby a dve kú­peľne. Hmo­tovo a ma­te­riá­lovo sú tieto dve zóny od­lí­šené – pra­vouhlé prí­ze­mie de­fi­nuje po­hľa­dový be­tón. Že­le­zo­be­tó­nová stena má ok­rem nos­nej fun­kcie slú­žiť ako pa­ra­ván, ktorý za­krýva auta za­par­ko­vané pred ga­rá­žou a ne­po­ria­dok, ktorý často vzniká pred ňou. Zo steny vy­čnieva pod­svie­tená la­vica, ktorá na­vá­dza k hlav­nému vchodu do domu. Na be­tó­no­vom hra­nole je po­lo­žené po­scho­die domu. Teh­lový ob­klad fa­sády a šikmá bez­pre­sa­hová stre­cha zo si­vou hli­ní­ko­vou kry­ti­nou ho jasne ma­te­riá­lovo od­li­šujú. Dô­raz bol kla­dený na be­z­u­dŕ­ž­bo­vosť – preto boli na fa­sá­dach a na stre­che po­u­žité tr­vácne ma­te­riály, ktoré do­pĺňajú hli­ní­kové okná a be­tó­nová dlažba okolo domu.

 

ZDROJ: STARTIP.SK, Me­to­diy Mo­nev

Zaujíma Vás za akú cenu som schopný predať práve tú Vašu nehnuteľnosť?

Zanechajte na seba číslo. Rád Vám ZADARMO ohodnotím Vašu nehnuteľnosť.